• Legislaţie de mediu

      Legislaţia naţională de mediu pe baza căreia funcţionează Compartimentul Protecţia Mediului

1)Legea nr.426/2001 în M.O.F.nr.411/25.07.2001, pentru aprobarea O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deşeurilor.
2)H.G.nr.1057 în M.O.F. nr.700/5.11.2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase.
3)H.G.nr.856/2002 în M.O.F. nr.659/5.09.2002,privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile inclusiv cele periculoase.
4)H.G.nr.170/2004 în M.O.F. nr.160/24.02.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
6)H.G.nr.322/2005 în M.O.F nr.359/27.04.2005 pentru modificarea şi completarea H.G.541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere.
7)H.G.349/2005 în M.O.F. nr.349/10.05.2005 privind depozitarea deşeurilor.
8)H.G. nr.448/2005 în M.O.F. nr.491/10.06.2005 privind depozitarea deşeurilor şi echipamentelor electronice.
9)H.G.nr.621/2005 care a abrogat H.G.349/2002 privind gestionarea deşeurilor din ambalaje şi a ambalajelor.
10)Legea nr.265/2006 în M.O.F. 586/6.07.2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului.
11)Planul Regional de gestiune a deşeurilor,Regiunea 3 Sud-Muntenia
12)Raportul anual privind starea factorilor de mediu.
13)Hotărârile Consiliului Local:
    HCL 21/2002 Privind stabilirea la nivel local a domeniilor de aplicare a unor     contravenţii şi cuantumul acestora.
    HCL 41/2002 Privind stabilirea măsurilor care să asigure gospodărirea,     întreţinerea şi curăţenia oraşului Videle.
     HCL 80/2007 Privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul     bunei gospodăriri a localităţii.

      Măsuri legislative de protecţie a resurselor de sol.

      Printre cele mai importante măsuri legislative enumerăm:

- Legea protecţiei mediului nr.137/1995
- Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr 78/2000 privind regimul deşeurilor.
- Legea 426/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr.236/2000 privind regimul ariilor protejate , conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
- Legea nr.451/2002 pentru ratificarea Convenţiei Europene asupra Peisajului.
- Legea nr.645/2002 pentru aprobarea O.U.G.nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării.