• Legislaţie de mediu

      Ca şi Hotărâri de Guvern de însemnătate sunt considerate:

H.G. 73/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetre de ameliorare , precum şi componenţa, funcţionarea şi atribuţiile consiliilor de specialişti constituite pentru determinarea perimetrelor pentru ameliorare.
H.G. nr.686/1994 privind înfiinţarea Regiei Autonome a îmbunătăţirilor Funciare
H.G. nr.511/1994 privind adoptarea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea poluării mediului de către societăţile comerciale din a căror activitate rezultă unele deşeuri poluante.

      Ordonanţele de Urgenţă care joacă un rol important în protecţia mediului şi implicit al resurselor de sol sunt următoarele:

O.U.G. privind regimul ariilor protejate , n r.236/2000
O.UG. privind regimul deşeurilor , nr.78/2000
O.U.G. nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
O.U.G. nr. 34/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură , precum şi sol-vegetatie forestieră .

      Referitor la ordinele miniştrilor şi circulare ale ministerelor identificăm următoarele:

Ordinul 30/1998 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pentru aprobarea metodologiei de atestare a peroanelor juridice care au capacitatea de a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare , în scopul participării acestora la licitaţiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectării şi eecutarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică din domeniul agricol, organizate potrivit legii.
Ordinul 449/1998 al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pentru aprobarea metodologieii privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează studii de teren elaborează documentaţii tehnico-economice şi execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic.
Ordin nr.49/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind prtectia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură.
Ordinul 756/1997 al Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu referire la reglementări privind evaluarea poluării mediului, inclusiv a resurselor de sol.
Circulara nr.130/1993 a Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului - Departamentul Protecţia Mediului privind criterii de apreciere a calităţii solurilor.